Personvern og sikkerhet

Det vi vet om deg behandler vi etter gjeldende lover og regler

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som enkeltperson. Det kan være navn, bilde, telefonnummer eller lignende. Du har selv rett til å bestemme over disse opplysningene.

Løperen har ansvar for behandlingen av personopplysninger som er lagret hos oss. Vi synes det er viktig at du vet hvilke opplysninger vi innhenter og hva vi gjør for å ivareta ditt personvern.

Nedenfor ser du hvilken informasjon vi samler inn og bruker, hvorfor og hvordan vi innhenter den og hvordan vi beskytter den.

Rammene for Løperens behandling av personopplysninger

Løperens behandling av personopplysningene skjer innenfor rammen av gjeldende norsk lov og forskrift. Personopplysninger hentes inn når det er nødvendig for at vi skal kunne utføre de oppgaver og tjenester Løperen er pålagt å utføre i henhold til lov og/eller avtale.

Formålet med behandlingen av personopplysninger

Formålet med Løperens behandling av personopplysninger er først og fremst å administrere kundeforhold og annen behandling nødvendig for å oppfylle de forpliktelser Løperen har påtatt seg for overfor den enkelte kunde. Løperen behandler også personopplysninger i den grad lovgivningen påbyr eller gir adgang til det, eller i tilfeller hvor kunden har samtykket til den aktuelle behandling. Utover dette behandler Løperen personopplysninger blant annet i forbindelse med kundeoppfølging.

Hvilke personopplysninger som behandles

I all hovedsak vil personopplysningene som behandles av Løperen være mottatt direkte fra kunden. Dersom det er nødvendig å innhente personopplysninger fra tredjepersoner (for eksempel fra kredittopplysningsforetak) vil kunden bli varslet, med mindre innsamlingen er lovbestemt, eller varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig eller dersom kunden fra før av kjenner informasjonen varselet skal inneholde.

Hvis Løperen ønsker å behandle personopplysninger som ikke er nødvendige for avtaleforholdet med kunden, vil kunden først bli informert om at å gi fra seg opplysningene er frivillig samt bli informert om hva som er formålet med Løperens behandling av personopplysningene, og hva opplysningene skal brukes til.

Utlevering av personopplysninger til tredjeparter

Dersom det foreligger lovbestemt opplysningsplikt overfor offentlige myndigheter vil de aktuelle registrerte personopplysningene bli overlevert i henhold til myndighetens krav. Relevante personopplysninger kan også utleveres til selskap/organisasjoner Løperen samarbeider med, så vel innenfor som utenfor EØS- og EU-området, for at vi skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov eller avtale. Overføring av personopplysninger til Løperens egne databehandlere anses ikke som utlevering.

Innsyn og retting

Etter personopplysningsloven § 18 har den enkelte krav på innsyn i de opplysninger som er registrert om en selv. Innsyn kan fås ved å sende en skriftlig henvendelse til Løperen, kundeservice, Varaberglia 21, 4051 Sola. Dersom registrerte opplysninger er uriktige eller ufullstendige, kan man kreve disse rettet i henhold til personopplysningsloven § 27.

Oppbevaring og sletting

I henhold til personopplysningsloven § 28 skal opplysninger som ikke lenger er nødvendige ut fra det formål de er lagret for, slettes. Posten Norge lagrer personopplysninger i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning.

Adresse

  • Løperen
  • Varaberglia 21
  • N-4051 SOLA

Åpnings tider

Mandag – Fredag
06:00 til 23:00
Lørdag
08:00 til 23:00
Søndag
09:00 til 21:00